سامانه ملی ارزيابی اختراعات و نوآوری ها
با توجه به انتقال اطلاعات به سامانه جدید، برای کاربران قدیمی، نام کاربری همان نام کاربری قبلی و کلمه عبور، شماره همراه می باشد